Ersättningsutskottet är ett beredande utskott. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer.

Styrelsen beslutade den 17 september 2021 att samtliga styrelsemedlemmar, förutom Anders Lönnqvist såsom VD i bolaget, tills vidare ingår i utskottet, samt att utse Ingrid Bonde till utskottets ordförande. Utskottet har under 2021/22 haft två möten och samtliga ledamöter har närvarat på dessa möten.