Koncernledning

I koncernledningen ingår koncernens verkställande direktör, administrativ och ekonomisk direktör samt direktör för finans och IR. Koncernens affärsmässiga organisation bygger på decentralisering av ansvar och befogenheter. Affärsområdena ansvarar för respektive verksamhets hållbara, strategiska och operativa utveckling för att uppfylla uppställda finansiella och icke-finansiella mål, som bland annat avser avkastning på operativt kapital, kapitalbindning, rörelsemarginal, tillväxt och utsläppsminskning.

Wall to Walls ledningsgrupp är ansvarig för att driva och genomföra Wall to Walls strategi. Bolagets VD tillsammans med övrig koncernledning ansvarar för att klimatrelaterade risker och möjligheter är integrerade i den övergripande risk och strategiidentifieringen och hanteringen, även om varje enskilt affärsområde har ett eget ansvar att bedöma var verksamheten har störst möjligheter och risker relaterade till klimatförändringen och vidare hantera dessa på individuell bolagsnivå. De riktlinjer och verktyg som Wall to Wall använder sig av för riskbedömning är implementerade i bolagen för att angripa risker och möjligheter på ett sammanhållet sätt.

Joachim Welin

CEO

Philip Maazon

CAO

Linus Marmstedt

CFO & IR