Kanaltätning

För ett bättre inomhusklimat

Läckande ventilation är ett onödigt men vanligt problem. Upp mot 80 procent av frånluftskanalerna läcker i svenska bostadshus byggda före 1990. Enligt en rapport från Energimyndigheten innebär det onödiga kostnader och dålig luft för många.

 

God ventilation är lagstadgat och det får bara ta en viss tid innan all luft i ett bostadshus är utbytt. Läckor är en vanlig orsak till att ventilationen inte fungerar vilket riskerar underkänd OVK, Obligatorisk ventilationskontroll. Stillastående luft kan även ge upphov till mögel och allvarliga hälsoproblem som allergier och astma. För hög koldioxidhalt kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter. För att öka draget i ventilationen är det vanligt att fastighetsägare installerar en fläkt överst i kanalen. Det högre flödet innebär att uppvärmd/nedkyld luft sugs ut i onödan, vilket leder till ökade uppvärmningskostnader.

En ’strumpa’ fylld med kompositmaterial förs in i ventilationskanalen, blåses upp och bildar på plats ett nytt tätt rör på insidan. Metoden är miljövänlig, minimerar skador på miljön och minskar avfallshanteringen avsevärt. Kompositmaterialet använder hela ventilationskanalens storlek och klarar både böjar och övergångar mellan olika diametrar utan problem. Det klarar även rörelser och sättningar i byggnaden.

Inget krav på rivning, kort återbetalningstid

Kanaltätning innebär inga krav på rivning av väggar och andra omfattande ingrepp. Materialet är inte farligt att andas in under härdningstiden och endast ett fåtal besök i lägenheterna behövs under arbetet. All renovering som riskerar frisätta asbest kräver i vanliga fall asbestsanering. Vid kanaltätning kapslas asbesten i stället in och hamnar inte i luften.

 

Energibesparingen betalar sig snabbt – normalt inom två till sju år. Täta kanaler gör det även enklare att beräkna och få god funktion i FX- och FTX-system. Metoden har en förväntad livslängd på 20-50 år beroende på husets förutsättningar. Livslängden har beräknats genom tester i laboratorium. Eftersom ventilationssystem inte utsätts för UV-ljus åldras det dessutom mycket långsamt.

 

Materialet tätar till, står emot höga temperaturer och uppfyller Boverkets byggregler (BBR) samt är med i Byggvarubenämningen och SundaHus. Jämfört med att riva ut befintligt ventilationssystem innebär kanaltätning betydligt mindre miljöpåverkan.

Hitta din leverantör

Södra Sverige

Repipe Sverige

MD Relining

 

Västra Sverige

Repipe Sverige

 

Mellersta Sverige

Repipe Sverige

 

Danmark

Greenpipe

Dansk Ventilationsforing

 

Norge

RK Relining