Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i dess helhet med undantag av verkställande direktören.

 

Revisionsutskottet hade under 2021 två sammanträden, då samtliga deltagare samt bolagets revisor varit närvarande. Vid dessa möten diskuterades bland annat koncernens finansiella risker och revisionens inriktning. Revisorn har även presenterat de iakttagelser som gjorts vid revisionen.