En del av samma kretslopp

Wall to Wall Groups affärsverksamhet och hållbarhetsarbete hänger ihop. Wall to Wall Group strävar efter att skapa ekonomiskt och socialt värde, samtidigt som samhälleliga behov och utmaningar relaterade till branschen hanteras. Genom innovation och produktutveckling bidrar Wall to Wall Group till långsiktigt värdeskapande i den globala ekonomin.

 

Dessa fem av FN’s globala hållbarhetsmål identifieras i Wall to Wall Groups affärsstrategi.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Wall to Wall Group bidrar positivt till hållbara städer och samhällen genom att förlänga kundernas livslängd på deras bostäders avloppssystem genom relining av avloppen istället för stambyte, som medför ett betydligt större ingrepp i fastigheten.

Mål 4: God utbildning för alla

Kontinuerlig utbildning är nyckeln till framgångsrika företag. Utbildning är viktigt för att behålla medarbetare och entreprenörer. Hos Wall to Wall Group är kontinuerlig utbildning centralt i verksamheten och helt nödvändigt för att såväl företag samt personal hos Wall to Wall Group ska kunna växa. Därför prioriteras utbildning för medarbetare och kunder och det är en grundsten i att bibehålla positionen som marknadsledande i Norden.

Med utbildning av personalen, kunder och leverantörer säkerställs också en säker arbetsplats utan olyckor och incidenter och en bra arbetsmiljö. Eftersom Wall to Wall Group växer och kontinuerligt ansluter nya bolag till gruppen har Wall to Wall Group varit tvungna att hitta en systematisk verksamhet för att säkerställa rätt utbildningsnivå. Därför har Wall to Wall Group sin egen utbildnings-Akademi som kvalitetssäkrar allt som är relevant för personalen.

I rollen som marknadsledare krävs också att Wall to Wall Group alltid ligger i framkant och verkar som en katalysator för branschen Wall to Wall Group verkar i.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en ändlig resurs och att hushålla med vatten kommer att bli viktigare och viktigare när bristen på vatten i världen beräknas att öka. Det kommer därför framöver att bli viktigare att minska vattenförbrukningen genom att återanvända samma vatten, recirkulera vattnet, åter-rena vattnet och minska spillet/läckage av vatten. Liksom att skydda vattenrelaterade ekosystem kommer att bli mycket viktigt. Det är värt att notera att Wall to Walls Groups kunder ännu inte anser att det är viktigt att fokusera på vattenförbrukning och inte heller konkurrenterna.

I Wall to Wall Groups uppdrag tas ansvar för att hushålla med resursen vatten genom att effektivisera användningen av rent vatten vid rörspolning i fastigheter. Alla bolag använder redan varmt vatten med högt tryck för att minimera vattenförbrukningen. Wall to Wall Group tar initiativ till innovationsprojekt för att hitta alternativa vattenkällor än rent vatten att spola rören med. Wall to Wall Group är också en viktig partner för att motverka dricksvattenläckage hos kunderna genom relining av rören.

Mål 7. Hållbar energi för alla

En stor andel av människans utsläpp av växthusgaser kommer från sättet som utvinner, omvandlar och använder fossil energi. I och med elektrifieringen av samhället förväntas förbrukningen av energi, och el i synnerhet, öka. Samtidigt ställs krav på att energin ska vara hållbar, förnybar och tillförlitlig.

Wall to Wall Group erbjuder idag sina kunder tjänster för att öka deras energieffektivitet samt hållbar energi genom geoenergi, kanaltätning samt Smart VVC. Samtidigt som Wall to Wall Group förädlar befintliga erbjudanden letas det ständigt nya lösningar som är bra för Wall to Wall Groups kunder och dess omvärld.

Wall to Wall Groups lösning av geoenergi genom Gerox visar vägen hur man med hjälp av senaste tekniken optimerar användningen av fjärrvärme och bergvärme. Kunden får lägre energikostnader och en lösning som kan värma och kyla fastigheten med hållbara lösningar.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Viktigt att verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

I rollen som marknadsledare är det nödvändigt att fortsätta bedriva innovationsprojekt för att hitta nya möjligheter och lösningar. För att det ska vara framgångsrikt behöver Wall to Wall Group stödja de globala målen samt ge ekonomiskt tillväxt hos kunder och hos Wall to Wall Group som företag. Resurser tillsätts och skapar en kultur där Wall to Wall Group främjar en innovativ arbetsmiljö, där nya innovationer, som kan kommersialiseras och bli lönsamma kan utvecklas på ett strukturerat och metodiskt sätt med fastlagda rutiner och processer.

Att utveckla goda idéer finns i Wall to Wall Groups dna och många av entreprenörerna som köps upp genom förvärv är innovativa och entreprenörsdrivna. Det är helt nödvändigt att Wall to Wall Group fortsätter prioritera en innovativ miljö för att behålla dessa viktiga medarbetare men även locka nya medarbetare till sig.