Valberedning

I enlighet med beslut på bolagsstämma i april 2021 ska Bolaget årligen bilda en valberedning med fem ledamöter bestående av (A) en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt (B) bolagets styrelseordförande. Den första valberedningen sammankallades inför årsstämman för 2022, vilken med anledning av Bolagets ändrade räkenskapsår infaller först i april 2023.

 

Valberedningen utsågs den 31 oktober 2022 och består av följande ledamöter (med de största aktieägarna inom parentes):

 

Ulf Strömsten, valberedningens ordförande (Servisen Investment Management AB)

Anders Böös (AGB Kronolund AB)

Hjalmar Ek (Lannebo Fonder)

Anna Strömberg (Carnegie Fonder)

Ingrid Bonde, styrelseordförande Wall to Wall Group AB

Valberedningens huvudsakliga arbete har varit att utvärdera och utarbeta förslag vad gäller styrelsens sammansättning och ersättning, samt rekommendation beträffande, och ersättning till, bolagets externa revisor. För att hjälpa valberedningen har styrelseordföranden presenterat en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till följande adress

 

Valberedningen, Wall to Wall Group AB, Box 5712, 114 87 Stockholm.

 

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@walltowallgroup.com