Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Koncernövergripande riktlinjer för internkontroll finns på plats för att ytterligare klargöra vilka rutiner och processer som förväntas finnas på plats i samtliga verksamheter. Riktlinjerna omfattar fem områden; policys och styrdokument, riskanalys, riskhantering, utvärdering och rapportering och följer Nasdaqs Internal Control Guidelines.

Basen för den interna kontrollen, såväl för den finansiella rapporteringen som generellt, utgörs av kontrollmiljön med organisationsstruktur, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Som exempel kan nämnas koncernens uppförandekod, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för attesträtt och redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom koncernens kontrollstruktur.

I syfte att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen finns styrande dokument som har delgivits berörd personal. Uppföljning av effektiviteten och efterlevnaden sker dels genom programmerade kontroller, dels genom manuella rutiner. Koncernen har ett gemensamt rapportsystem i vilket all rapportering sker. Koncernledningen har regelbunden uppföljning av dotterbolagens utveckling, varav den ekonomiska uppföljningen är en viktig del. Dessutom sker aktiv medverkan i dotterföretagens styrelser, varvid den finansiella rapporteringen genomgås, men också återrapportering kring den hållbara utvecklingen och riskhantering.

Styrelsen i Wall to Wall Group erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska situation.