Wall to Wall Group verkar på en marknad med goda tillväxtutsikter men som också är relativt fragmenterad. Detta såväl i som utanför Norden. Därför ser bolaget förvärv som en naturlig komponent för att växa verksamheten ytterligare. I första hand vill bolaget fördjupa sig inom redan befintliga verksamhetsområden men andra relaterade tjänster, som riktar sig till fastighetsägare och som därmed kan säljas och tillhandahållas i samma kanal, är också av intresse.

Wall to Wall Group är delvis byggt genom förvärv, innebärande att det finns en stor intern erfarenhet och kunskap kopplat till detta. Wall to Wall Group betraktar förvärv som ett partnerskap och söker i första hand förvärv av bolag som drivs av personer som tänker på samma sätt. Bolagets förvärvsmodell innebär att dessa erbjuds ett partnerskap där köpeskillingen fördelas mellan kontanter och aktier i Wall to Wall Group, samt en tilläggsköpeskilling som faller ut över tid baserat på att gemensamt överenskomna mål uppnås. Undantag kan förekomma, till exempel vid förvärv av bolag med annan typ av ägarstruktur, där den säljande parten söker en annan och bättre ägare för fortsatt utveckling av verksamheten.