Strukturerad process för riskhantering

Riskbedömningar görs regelbundet i Wall to Walls dagliga operativa arbete. Årligen görs en sammanhängande och strukturerad analys av bolagets riskexponering. I denna bedöms varje affärsområde utifrån ett antal olika externa respektive verksamhetsnära faktorer. Bland externa påverkansfaktorer återfinns konjunktur, miljöpåverkan och politiska beslut.

 

De verksamhetsnära faktorerna utgörs bland annat av finansiell risk och risker kopplade till IT-struktur och styrning samt utvecklingen vad gäller kunder, konkurrenter, leverantörer, bolagets position vad gäller hållbarhet och analys av alternativa teknologier som kan utgöra en framtida risk. Identifieringen och bedömningen av klimatrelaterade risker är integrerad i den övergripande riskhanteringen hos Wall to Wall.

Miljö- och klimatperspektivet tar hänsyn till både akuta och långsiktiga risker och innehåller både miljömässiga, politiska, regulatoriska, teknologiska, marknad- och anseenderisker.

 

Varje identifierad risk hanteras av respektive bolag baserat på riktlinjer från Wall to Wall Group.

 

Sammantaget är det styrelsens uppfattning att koncernen ur ett affärsmässigt perspektiv har en väl avvägd riskspridning, som är i överensstämmelse med bolagets övergripande och kommunicerade inriktning.