Wall to Wall Group verkar för en säker arbetsplats

Wall to Wall Group värnar om en arbetsplats där hälsa och säkerhet är självklart för att medarbetarna ska känna sig trygga och säkra, så de kan utvecklas, trivas och må bra på jobbet. Att arbeta förebyggande och systematiskt med frågor som rör Wall to Wall Groups medarbetares välmående är en naturlig och självklar del i Wall to Wall Groups vardag.

 

Wall to Wall Group ser till att arbetsplatserna är säkra genom att ha tydliga säkerhets-, och arbetsmiljörutiner som är anpassade efter respektive verksamhet. Medarbetarna utbildas kontinuerligt för att kunna arbeta korrekt med verktyg, material och skyddsutrustning, så de är förberedda om något mot förmodan skulle hända.

Hos Wall to Wall Group är alla respekterade och inkluderande

Wall to Wall Group har nolltolerans mot mobbning, trakasserier, kränkande särbehandling och andra former av olämpligt beteende. För Wall to Wall Group är det viktigt att alla känner sig respekterade och inkluderade – arbetsplatsen präglas av respekt, öppenhet och gemenskap. Rutiner guidar och vägleder medarbetare och chefer i hur de ska agera om något skulle hända. För att främja en hälsosam livsstil följer Wall to Wall Group upp sjukfrånvaro och erbjuder friskvårdsbidrag.

Etiska riktlinjer

Wall to Wall Group betonar ärlighet, integritet, rättvisa, samt ett starkt engagemang i att upprätthålla och främja höga etiska affärsstandarder i alla delar av verksamheten. Utöver ett gott företagsmedborgarskap ska lagar och regler följas i det land där verksamheten bedrivs.

 

Genomlysning av etisk och hållbarhetsmässig standard i potentiella målföretag är en integrerad del av Wall to Wall Groups förvärvsprocess. En grundlig genomlysning genomförs alltid för att säkerställa att sådan standard svarar upp emot Wall to Wall Groups förväntningar och krav.

 

Koncernens anställda ska vidare vara fullt införstådda med att de inte kan acceptera gåvor, gratifikationer, eller andra erbjudanden som kan påverka deras beslut gällande potentiella affärstransaktioner.