VD har ordet

Läs VD och koncernchef Joachim Welins kommentarer från Wall to Walls senaste kvartalsrapport.

 

 

WALL TO WALL GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

KOMMENTARER

Wall to Wall Group har under fjärde kvartalet 2023 upplevt en fortsatt avvaktande marknad och pressade marginaler för entreprenadverksamheten inom rörinfodring vilket kommunicerades i samband med offentliggörandet av preliminära siffror den 31 januari 2024. Ett flertal åtgärder har initierats som förväntas leda till gradvisa förbättringar under första hälften av innevarande år.

 

Utvecklingen under det fjärde kvartalet 2023

 

Året har präglats av en avvaktande marknad, huvudsakligen till följd av det under året osäkra ränteläget och dess påverkan på investeringar i planerat underhåll hos framför allt bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. Detta har främst påverkat entreprenadverksamheten inom rörinfodring som upplevt en prispress som successivt påverkat projektmarginalerna, vilket inte i tid kunnat kompenseras med en mer kostnadseffektiv produktion. Detta blev alltmer tydligt under det fjärde kvartalet som överlag haft stabil beläggning men till en genomsnittligt lägre prisnivå än tidigare.

 

Då ett flertal rörinfodringsförvärv genomförts under det senaste året, och full samordning av dessa inte skett, har denna del av verksamheten haft en alltför hög kostnadsnivå. Sammantaget har dessa faktorer haft stor påverkan på nettoomsättning och resultatbidrag från rörinfodringsuppdrag under det fjärde kvartalet som, tillsammans med initierade nyetableringar inom samma tjänsteområde, utvecklats sämre än förväntat.

 

Det avvaktande marknadsläget har även i viss utsträckning haft inverkan på koncernens projektverksamhet inom geoenergi medan utvecklingen för entreprenadverksamheten inom kanaltätning och serviceverksamheten inom spolning utvecklats i linje med plan.

 

Kraftfulla åtgärder har initierats 

Under året har Wall to Wall Group etablerat sig som en nordisk marknadsledare inom sina huvudsakliga tjänsteområden.

Stora satsningar har skett i förbättrat erbjudande, processer, rapportering, hållbarhet och i en organisation som kan hantera större volymer. I rådande marknadsklimat innebär detta att de gemensamma kostnaderna är höga i förhållande till verksamhetens nuvarande nettoomsättning och resultatbidrag.

 

Mot denna bakgrund har ett antal åtgärder initierats i syfte att stärka rörelsemarginalen och snabbare uppnå det långsiktiga finansiella målet. Utöver åtgärder för att reducera de indirekta kostnaderna vidtas åtgärder för stärkt kostnadskontroll och projektstyrning samt anpassning av de direkta produktionskostnaderna för att uppnå stärkt konkurrenskraft och förbättrade projektmarginaler. Detta gäller särskilt områden där Wall to Wall Group i kraft av sin storlek och marknadsledande position har särskilt goda förutsättningar, såsom optimalt resursnyttjande samt inköp av material och externa tjänster.

 

Vidare accelereras konsolideringen av den finska verksamheten till ett bolag, vilket bland annat innebär en nedläggning av RPL. Detta kan kortsiktigt förväntas leda till en något lägre intäktsbas men lägre kostnader. På motsvarande sätt utvärderas tidigare genomförda nyetableringar utifrån de mål som uppsatts för dessa.

 

Utvecklingen under helåret 2023

 

Koncernens marknader under 2023 har präglats av en avvaktande inställning från bostadsföretag och bostadsrättsföreningar, som utgör de huvudsakliga kundgrupperna, framförallt som en konsekvens av det osäkra ränteläget. Detta har påverkat koncernens verksamhet inom rörinfodring och i viss utsträckning koncernens projektverksamhet inom geoenergi medan entreprenadverksamheten inom kanaltätning och service- och tjänsteverksamheten inom spolning utvecklats väl.

Under helåret 2023 har ytterligare ett antal förvärv genomförts på framförallt den finska marknaden. Genom förvärven av Sukittajat och Constis verksamhet inom rörinfodring skapas en viktig plattform för den fortsatta expansionen och konsolideringen av den fragmenterade marknaden i Finland. Därutöver har investeringar skett i nytt affärssystem som kommer vara fullt i drift över hela koncernen under 2024.

 

 

 

Finansiell utveckling under det fjärde kvartalet 2023 och året som helhet

 

För Wall to Walls Groups operativa verksamhet (före detta Spolargruppen) uppgick nettoomsättningen proforma under fjärde kvartalet till 274,7 (281,6) Mkr motsvarande en minskning om -2,4 procent. Valutapåverkan i kvartalet uppgick till 0,8 procent. Det justerade rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 14,0 (42,5) Mkr motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,1 (15,1) procent.

 

För helåret 2023 ökade omsättningen med 10,1 procent (valutajusterat 8,4) till 1016,8 Mkr (923,7) med ett justerat rörelseresultat (EBITA) om 73,3 Mkr (98,6) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,2 procent (10,7).

 

Justerat rörelseresultat (EBITA) pro forma i moderbolaget Wall to Wall Group AB under fjärde kvartalet uppgick till 11,7 Mkr (39,7). För 2023 som helhet uppgick justerat rörelseresultat (EBITA) till 60,6 Mkr (84,2). De koncerngemensamma kostnaderna kopplade till företagsförvärv, att vara ett publikt noterat bolag, företagsledning med mera utgör drygt 1,0 procent av gruppens omsättning.

 

I det fjärde kvartalet redovisas jämförelsestörande justeringsposter om totalt -0,4 Mkr (3,1) främst hänförliga till omvärdering av tilläggsköpeskillingar (primärt avseende RPL Talotekniikka Oy), omstruktureringar i den finländska verksamheten samt kostnader avseende namn- och listbyte.

 

Kommentarer av Joachim Welin, Verkställande Direktör och Koncernchef sedan årsskiftet

 

”Under 2023 nådde vi en viktig milstolpe då vi på pro formabasis uppnådde en omsättning överstigande en miljard kronor, vi utvecklade vårt arbete för hållbar utveckling och kunde som första aktör i branschen verifiera oss enligt ISO 26 000. Vår framdrift i både storlek och kvalitet är något jag är mycket stolt över.

 

Däremot är jag inte nöjd med lönsamheten där vi inte uppnådde våra mål för året. I kraft av vår storlek ska vi kunna ha branschens lägsta produktions- och gemensamma kostnader som andel av nettoomsättningen. Detta är möjligt att uppnå men kräver att vi får ut mer synergier, förbättrar vår projektstyrning och har kontroll på våra kostnader i allt vi gör. Detta är något vi aktivt arbetar med och kan medföra sammanslagningar av verksamheter där detta är lämpligt. De åtgärder vi initierat förväntar jag mig kommer leda till successiva förbättringar redan under första halvåret i år.

 

Det är med stor ödmjukhet och stolthet som jag tillsammans med mina drygt 500 medarbetare ser framemot att fortsätta utveckla och växa Wall to Wall Group under de kommande åren.”

 

Utsikter för innevarande år

 

Marknadsutvecklingen för koncernens verksamhetsområden är splittrad. Entreprenadverksamheten inom rörinfodringen upplever fortsatt avvaktande marknad med inslag av prispress medan marknaden för service- och tjänster inom framförallt spolverksamheten är god. Ett stabiliserat ränteläge under året förväntas bidra till en återhämtning för fastighetsägares investeringar i planerat underhåll där det nu kan finnas ett uppdämt behov. Samtidigt sker åtgärder för att uppnå synergier och reducera kostnader, vilket förväntas få positiv lönsamhetspåverkan.

Bolagets långsiktiga finansiella mål om 10 procent organisk tillväxt och 15 procent justerad EBITA-marginal kvarstår men förväntas ej uppnås under innevarande år då Bolaget emotser en försiktig tillväxt och en successivt förbättrad lönsamheti jämförelse med föregående år, dels driven av initierade åtgärder, dels av förbättrad marknad.

För fullständig bokslutskommuniké, se bilaga.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Linus Marmstedt, Tf CFO
+46 768 080 03 01

 

linus.marmstedt@walltowallgroup.com