Wall to Walls hållbarhetsagenda

Wall to Wall bedriver och utvecklar genom Spolargruppen  verksamheter som aktivt stödjer fastighetsägare i deras arbete med att ställa om till mer hållbara fastigheter.

Koncernens vision är att genom ett gediget hållbarhetsarbete och branschens bästa arbetsmiljö locka och behålla de bästa medarbetarna och de nöjdaste kunderna.

 

Av FNs 17 globala mål fokuserar Wall to Wall framförallt på rent vatten och sanitet, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimat förändringarna.

Klimat och miljöpåverkan

Koncernen har genom sina tjänsteerbjudanden stor möjlighet att påverka kunder mot mer hållbara alternativ så som relining. Ett utmärkt exempel är rörinfordring. Detta är ett mer hållbart alternativ jämfört med traditionellt stambyte då de gamla rören behålls, väggar och golv behöver inte rivas upp och ingen asbests- eller annan sanering för farligt avfall krävs. De miljömässiga vinsterna vid rörinfordring är betydligt större än vid ett stambyte.

 

Kunder ställer idag större krav på hållbarhetsrelaterade frågor vid upphandlingar av fastighetsrelaterade tjänster. Detta kommer på sikt att medföra ökade krav på leverantörer och branschen som helhet.

 

Detta är en positiv utveckling som Wall to Wall bidrar till att underbygga och driva på.

 

Socialt ansvarstagande

Wall to Wall Group ska bidra till samhällsutveckling där företaget ska ta ett hållbart ansvar för handlingar och aktiviteter gentemot medarbetare, intressenter, miljö och samhälle, samt främja ett etiskt och moraliskt gott beteende.

Etiska riktlinjer

Wall to Wall betonar ärlighet, integritet, rättvisa, samt ett starkt engagemang i att upprätthålla och främja höga etiska affärsstandarder i alla delar av verksamheten. Utöver ett gott företagsmedborgarskap ska lagar och regler följas i det land där verksamheten bedrivs.

 

Genomlysning av etisk och hållbarhetsmässig standard i potentiella målföretag är en integrerad del av Wall to Wall Groups förvärvsprocess. En grundlig genomlysning genomförs alltid för att säkerställa att sådan standard svarar upp emot Wall to Walls förväntningar och krav.

 

Koncernens anställda ska vidare vara fullt införstådda med att de inte kan acceptera gåvor, gratifikationer, eller andra erbjudanden som kan påverka deras beslut gällande potentiella affärstransaktioner.