Aktiekapitalets utveckling

Antalet A-aktier uppgick 31 december 2022 till 11 348 394 och antalet B-aktier till 2 000 000. Aktiekapitalet uppgick till 3,4 miljoner SEK. Såväl A- som B-aktier har 1 rösträtt.

 

Per den 30 november 2023 har antalet A-aktier genom nyemissioner under 2023 utökats med 468 897 innebärande att det sammantagna antalet A- och B-aktier härefter uppgår till 13 817 291.

Bolaget har tre utestående serier av teckningsoptioner varav två är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. För dessa teckningsoptioner gäller att fyra teckningsoptioner berättigar till lösen av en aktie. För samtliga teckningsoptioner gäller att lösen av nya aktier sker till kurs 115 SEK per aktie senast 30 juni 2026. Det sammantagna antalet nya aktier som kan tillkomma genom lösen av teckningsoptioner som inte innehas av Bolaget uppgick den 30 november 2023 till
1 432 017 aktier, motsvarande en potentiell utspädning uppgående till maximalt 10,4 procent. Den praktiska utspädningen kan emellertid bli lägre än så då Bolaget har möjlighet att besluta om att lösen kan ske genom olika förfaranden inklusive s k nettostrike.